Меню Закрити

Заява про проведення позачергової атестації


Додаток 1
до Положення про атестацію
педагогічних працівників
(пункт 2 розділу ІІІ)

Голові атестаційної комісії

______________________________________________

______________________________________________

(найменування закладу освіти,
відокремленого структурного підрозділу,
органу управління у сфері освіти)

______________________________________________

______________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)
педагогічного працівника, який атестується,
його посада, адреса електронної пошти, телефон)

ЗАЯВА
про проведення позачергової атестації

 

Прошу провести позачергову атестацію у 20___ році для присвоєння (підтвердження):

Кваліфікаційної категорії ____________________________________________________________

Педагогічного звання _______________________________________________________________

Повідомляю такі дані:

Освіта __________________________________________________________________________

(фахова передвища, вища)

Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти ______________________________________

_______________________________________________________________________________

(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Освітньо-науковий, освітньо-творчий, науковий ступінь (за наявності)

_______________________________________________________________________________

Вчене звання (за наявності) __________________________________________________________

Найменування закладу освіти, який видав документ про освіту _________________________________

_______________________________________________________________________________

Спеціальність, зазначена в дипломі _____________________________________________________

Кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до нього) _______________________________________

Стаж роботи на посадах педагогічних працівників __________________________________________

Підвищення кваліфікації ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(найменування закладу (закладів), у якому (яких) педагогічний працівник підвищував кваліфікацію, кількість кредитів ЄКТС)

Дата проходження та результати попередньої атестації ______________________________________

Посада, за якою атестується (яку займає) педагогічний працівник та місце роботи

__________________________________________________________________________________

Навчальний предмет (інтегрований курс, дисципліна тощо), який (які) викладає педагогічний працівник __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Підстави для позачергової атестації ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________

(підпис)

«____» ____________ 20___ року

 

 

Схожі записи